Pensjonat Mięta i Woda - Wdzydze Tucholskie 40

Regulamin

SZANOWNI GOŚCIE

Dyrekcja Pensjonatu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

2. Doba Pensjonatowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Pensjonatu powinien zgłosić w Recepcji, do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

4. Gość Pensjonatu nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju Pensjonatum od godz. 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniuw recepcji Pensjonacie.

5. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatum lub Gości lub szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonacie lub innych osób przebywających w Pensjonacie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Pensjonacie.

6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

7. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Pensjonatowi niezwłoczną reakcję. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną usługę pod względem technicznym
 • wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie gościa.

8. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie,
 • przechowywanie bagażu (Pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego)

9. Ze względu na komfort wszystkich Gości Pensjonat nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna.

10. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Pensjonacie w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję Pensjonacie o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Parking na terenie Pensjonacie jest niestrzeżony.

12. W Pensjonacie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości Pensjonatuch. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

13. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonacie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

14. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji. Gość Pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych Pensjonacie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pensjonat obciąży Gościa:

 • za zniszczenie pościeli Pensjonatowej, kwotą 100,00 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200,00 PLN,
 • za dewastację pokoju Pensjonatowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Pensjonatum będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

16. Dane osobowe:

 •  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest  NONIDIOTS COM,ul. Nagietkowa 75A/1
  81-589 Gdynia, pomorskie,  NIP 586-20-12-104, REGON 221013483
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług Pensjonatarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług Pensjonatarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Pensjonat.
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***

– firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Pensjonacie;

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

– firmom świadczącym obsługę prawną;

– firmom świadczącym usługi marketingowe dla Pensjonacie.

 • W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Pensjonacie, lub za pomocą skrzynki mailowej odo@mietaiwoda.pl

17. Tryb postępowania reklamacyjnego

– reklamacje mogą być składane z tytułu:

 • Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
 • Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

– Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana

– reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty złożenia

– reklamacja powinna:

 •  zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres kontakt@mietaiwoda.pl
  zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
 • zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy, aby mogła być rozpatrzona.

19. Warunki rezerwacji i anulacji.

Rezerwację uznaje się za niegwarantowaną, w przypadku dokonania jej poprzez jeden z kanałów rezerwacji wymienionych w pkt:

 • bez dokonania przedpłaty za dany pobyt. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje swoją ważność do godz. 18.00 w dniu przyjazdu Gościa.
 • Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania przez Gościa/Firmę przedpłaty za pobyt w Pensjonacie, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu lub z chwilą podania n-ru karty kredytowej, celem zagwarantowania pobytu i późniejszego obciążenia rachunku Gościa/Firmy. Rezerwacja gwarantowana zachowuje swoją ważność do końca doby hotelowej w dniu wyjazdu Gościa.
 • Do godz. 18:00 obowiązuje bezpłatna anulacja dla wszystkich kanałów rezerwacji. Po godz. 18:00 pobierana jest należność za 1 dobę gwarantowanej lecz nieanulowanej rezerwacji.
 • Anulowania i zmian w rezerwacji należy dokonać telefonicznie ( +48 533 283 573) lub w formie e-mail (kontakt@mietaiwoda.pl).