fbpx

Regulamin Pensjonatu

WITAMY W PENSJONACIE MIĘTA I WODA!

Regulamin Pensjonatu „Mięta i Woda” we Wdzydzach Tucholskich


Dziękujemy za zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz jego przestrzeganie,
który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom.

 1. Pensjonat, doba hotelowa

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy,
  do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku
  lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Pensjonat świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania, bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty
  w oznaczonych terminach w trakcie roku. Recepcja świadczy usługi w godzinach od 8.00 do 20.00.
 3. Pokoje oraz domek gościnny wynajmowane są na doby hotelowe, które trwają od godziny 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 4. Zameldowanie możliwe jest w godzinach od 14.00 do 20.00 zaś wymeldowanie w godzinach od 8.00 do 12.00.
 5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią, potwierdzenie wpłaty stosownego zadatku oraz podpisać kartę meldunkową.
 6. Do korzystania z usług na terenie Pensjonatu upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja
  z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem w wysokości 30% pełnej kwoty za planowany pobyt. Uregulowanie pozostałej opłaty za pobyt dokonywane jest w dniu meldunku.
 7. W przypadku nieodwołania przez gościa rezerwacji najpóźniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem, zadatek nie jest zwracany.
 8. Zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z dalszego pobytu) nie upoważnia
  do zwrotu zadatku, uiszczonych należności
  lub zmniejszenia kosztu pobytu.
 9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Pensjonatu po zakończeniu doby hotelowej (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę
  i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu, zwłaszcza w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

 1. Usługi

 1. Wykonanie świadczenia krótkotrwałego zakwaterowania polega na przekazaniu czystego
  i wysprzątanego pokoju, gotowego do użytkowania przez Gościa wraz z jednym kompletem kluczy oraz przekazaniu informacji o dodatkowych usługach i atrakcjach Pensjonatu.
 2. Oddanie pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy, poprzedzone sprawdzeniem stanu technicznego i wyposażenia pokoju przez pracownika Pensjonatu.
 3. Właściciel Pensjonatu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat dodatkowych
  za dodatkowe osoby w pokoju, opłata za psa/kota, opłaty za wydaną dodatkową pościel czy inne, o których gość zostanie poinformowany przed wykonaniem usługi.
  Przy zamówieniach dodatkowych posiłków w restauracji obowiązują rozliczenia bieżące.
 4. Wynajmujący nie może udostępnić pokoju innym osobom niezameldowanym w Pensjonacie.
 5. Osoby niebędące klientami Pensjonatu nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin Gości tylko i wyłącznie 
  po zgłoszeniu tego faktu personelowi Pensjonatu i otrzymaniu od niego zgody.
 6. Parking jest niestrzeżony i Pensjonat nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.) jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Pensjonatu podczas ich pobytu.
 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco w recepcji Pensjonatu.

                                     3. Odpowiedzialność Gości i Pensjonatu

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia Pensjonatu, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu.
 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.
 2. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego jednakże należy zachować szczególną staranność związaną z zabezpieczaniem swojego mienia w tym zamykanie drzwi i okien.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Pensjonat odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

 

 1. Cisza nocna, Zakłócanie porządku

 1. Na terenie Pensjonatu należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano,
  z wyjątkiem organizowanych przez sam Pensjonat imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 2. Wszelkie inne imprezy zakłócające ciszę nocną, należy uzgadniać w recepcji i uzyskać zgodę pracownika Pensjonatu.
 3. Pensjonat może nie wyrazić zgody na organizacje imprezy, która zakłóca wypoczynek pozostałych Gości.
 4. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Pensjonacie mogą być z niego usunięte bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat.
 5. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Pensjonatu (lub w trakcie ciszy nocnej),
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług Pensjonatu w sposób, który rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 6. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

5 . Postanowienia Różne

 1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Pensjonacie dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje.
 2. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku  dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku i małpim gaju zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad  i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów
 3. Zezwolenie na pobyt psów/kotów w Pensjonacie możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Pensjonatu z dokonaną wcześniej rezerwacją
  za dodatkową dopłatą w kwocie 25zł /doba. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Pensjonatu. Pieski należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Właściciel Pensjonatu zastrzega sobie prawo do usunięcia psa/kota
  z terenu Pensjonatu w przypadku zakłócania przez zwierzę wypoczynku innych gości lub nieusuwania zanieczyszczeń zwierzęcia przez jego właściciela. Właściciel pokrywa koszt wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa/kota.
 4. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w pokoju powyżej ilości określonej w cenniku, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Pensjonatu, jednakże rezerwujący ponosi opłatę w wysokości 40zł na dobę, od zgłoszonej dodatkowej osoby, natomiast Pensjonat nie zapewnia dodatkowego miejsca sypialnego. Pobyt dzieci do 3 r. ż jest bezpłatny. Pensjonat może udostępnić łóżeczko turystyczne dla dziecka. Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat obowiązuje zniżka 50%.
 5. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu Pensjonatu. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 13, 14, 16.
 6. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.,
  W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 16.
 7. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać jedynie w koszach na śmieci znajdujących
  się w wyznaczonych miejscach na terenie Pensjonatu.
 8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych na zewnątrz budynku. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidacje zapachu tytoniu.
 9. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady ppoż. i BHP.
 10. Regulamin Pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  – na stronie internetowej www.mietaiwoda.pl
  – dostępny w rejestracji i pokojach
  – w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez Gościa przy czynnościach meldunkowych.
  39. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Pensjonatu
  i obowiązuje od dnia 07.08.2018 r.
  40.Goście korzystający z usług Pensjonatu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Polityka prywatności